§ 1.   Foreningens navn

            Foreningens navn er Verran Næringsforum

§ 2.   Formål

Verran Næringsforum er en medlemsforening som har til formål å samle næringslivet i Verran kommune i et felles møte-, samtale- og samarbeidsforum.  Det tilligger Næringsforumet å arbeide for gode rammevilkår og vekstmuligheter for kommunens næringsliv.

Foreningens øverste organ er årsmøtet.  Foreningen ledes av et styre som velges av årsmøtet. Medlemsmøtet skal være foreningens hovedkontakt med medlemmene.

 

§ 3.   Medlemmer i Verran Næringsforum

Næringsdrivende og enkeltpersoner med interesse i næringsutvikling kan opptas som medlemmer.

 

§ 4.   Medlemskontigent

Virksomheten i Verran Næringsforum finansieres bl.a. gjennom kontingent fra medlemmene og tilskudd.

Kontingenten fastsettes av ordinært årsmøte for ett år av gangen.

Etableringsåret fastsettes kontingenten til kr. 150,- pr. årsverk med maksbeløp

kr. 5.000,-.

Hvert medlemskap har stemmerett.  Ved fravær kan det avtales ved fullmakt at et annet medlem representerer vedkommende ved saksbehandling og avstemming.

 

§ 5.   Årsmøtet

         Ordinært årsmøte avholdes senest innen utgangen februar måned.

       På ordinært årsmøte behandles bl.a.:

 1. Styrets beretning
 2. Revidert årsregnskap for foregående år
 3. Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder og revisor
 4. Fastsettelse av årskontigent for inneværende år
 5. Innkomne saker som hører inn under årsmøtet
 6. Godkjennelse av budsjett for inneværende år
 7. Valg

Årsmøtet velger styre, styreleder, nestleder, valgkomite og revisor.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på ordinært årsmøte må leveres styret skriftlig senest en uke før årsmøtets avholdelse.

 

 

§ 6.   Styret

Verran Næringsforum ledes av et styre på 3 – 5 personer, som velges av årsmøtet.  Ved sammensetning av styret skal det så langt som mulig søkes å oppnå en bransjemessig fordeling.

Det velges i tillegg 2 varamenn.  Næringsavdelingen i kommunen er fast sekretær. Vedkommende har møte og talerett. Verran kommune tar ansvar for regnskap og revisjon.

Styret velges for 2 år av gangen.  Første gang velges 2 personer for ett år.  De øvrige tre for 2 år.

Styrets forhandlinger ledes av lederen eller i hans fravær av nestleder.  Beslutninger fattes med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme.

Halvparten av styret må være til stede for at styret skal være beslutningsdyktig.

Styret sørger for foreningens forretningsførsel ved hjelp av den faste sekretæren.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger.  Protokollen skal senest godkjennes på neste styremøte og underskrives av styrets medlemmer.

Styret kan nedsette prosjektgrupper hvor dette anses hensiktsmessig.  Prosjekter som iverksettes forutsettes finansiert gjennom egen prosjektfinansiering.

 

§ 7.   Medlemsmøte

Medlemsmøter skal minimum avholdes 4 gang pr. år inklusiv årsmøtet, og etter behov når styret finner det nødvendig.

Medlemsmøtene kan ha følgende punkter:

 1. Fagtema i form av foredrag / innleder
 2. Ideutvikling / utvikling av fellesaktiviteter
 3. Virksomhet som forteller om seg selv / ” bli kjent med hverandre ”
 4. Andre tiltak som tjener foreningens formål
 5. Saksbehandle og gi uttalelse / anbefaling om offentlige eller andre tiltak, bl.a. kommunal strategisk Næringsplan.

Medlemsmøtet kan gi uttalelser i saker som forelegges av styret.

Styret kan innby ikkemedlemmer til foreningens medlemsmøter.

I rimelig utstrekning har medlemmene etter egen vurdering anledning til å medbringe medarbeidere.

 

§ 9.   Innkalling og vedtak i årsmøtet

         Årsmøtet innkalles av styret med minimum 14 dagers varsel.

            Årsmøtet velger møteleder.  Årsmøtet er vedtaksdyktig med min. ¼ av medlemmene.

            Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall av de fremmøtte.

            Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme.  Det føres protokoll fra møtene.

Ved ekstraordinære forhold, og ved krav fra ¼ av medlemmene, kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med 14. dagers varsel.

 

§ 10. Valgkomite

Det velges en valgkomite på 3 medlemmer.  Valgkomiteen skal i god tid før årsmøtet sende inn forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

            Valgkomiteen velges for 2 år av gangen.

 

 

§ 11. Vedtektsendringer – oppløsning

         Endring i vedtektene / oppløsning kan besluttes med 2/3 flertall på årsmøtet.

 

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøte den 28. mai 2001, og er endret i årsmøtet 19.03.13.

 

 

 

Malm 19.03.13