Om Verran Næringsforum (VRNF)                Verran Næringsforum

Verran Næringsforum er en medlemsforening som har til formål å samle næringslivet i Verran kommune i et felles møte-, samtale- og samarbeidsforum.  Det tilligger Næringsforumet å arbeide for gode rammevilkår og vekstmuligheter for kommunens næringsliv.

Våre medlemmer er både næringsdrivende og enkeltpersoner med interesse i næringsutvikling. Vi har medlemmer som representerer store verdenskonsern som f.eks MM Karton Follacell AS og vi har mange små- og mellomstore bedrifter (SMB) i medlemsmassen. Små enkeltmanns-foretak og enkeltpersoner er også medlemmer i Verran Næringsforum. Vi har ambisjoner om å få enda flere medlemmer enn de trettitalls bedriftene vi har i dag.

Foreningens øverste organ er årsmøtet.  Foreningen ledes av et styre som velges av årsmøtet. Medlemsmøtet skal være foreningens hovedkontakt med medlemmene.

Styret i Verran Næringsforum er etter årsmøtet 8.4.2015


Hege Lindstrøm - styreleder
Oddvar Schjetne - nestleder    
Kjell Haugan - styremedlem   
Toni Solbakken - styremedlem
Markus Kuschnick - styremedlem
Karl Christian Aag - varamedlem
Hallgeir Rødsjø - varamedlem

 

Virksomheten i Verran Næringsforum finansieres bl.a. gjennom   kontingent fra medlemmene og tilskudd. Kontingenten fastsettes av ordinært årsmøte for ett år av gangen.

Gjeldende kontingentsatser er etter årsmøtet 8.4.2015:

Årsmøtet vedtar at kontingenten fastsettes til kr 400 pr årsverkminimumskontingent kr 1500,-og maksimumskontingent kr 6.000.

Kontingenten kan innbetales til Verran Næringsforum sin konto nr: 4410 09 83 068

Verran Næringsforum er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer :  915 313 078